Karmeniň keşbi we rus romansynyň gözelligi: Aşgabatda russiýaly opera aýdymçysy Swetana Omelçuk çykyş etdi

Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynda Mariinka teatrynyň Ýaş aýdymçylar akademiýasynyň (Sankt-Peterburg, Russiýa) solisti, messo-soprano owazly Swetana Omelçugyň çykyşy boldy. Türkmenistanyň at gazanan artisti, pianinoçy Wladimir Mkrtumow oňa sazandarlyk etdi.

Çäräniň guramaçylary--ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi, «Russiýahyzmatdaşlyk» Fderal agentligi we Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy bu konsert bilen Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlanyp ýurdumyzda göz öňnüde tutulan çäreler tapgyrynyň başyny başladylar.

Konsertiň birinji bölüminde aýdymçy Swetana Aleksandr Dargomyžskiniň, Pýotr Çaýkowskiniň, Dmitriý Şostakowiçiň, Sergeý Rahmaninowyň, Mihail Ippolitow-Iwanowyň, Leonod Desýatnikowyň we beýleki rus kompozitorlarynyň romanslaryny ýerine ýetirdi. Bu eserler kantilen saz frazalary we obrazlaryň köpröwüşliligi, goşgydyr sazyň sazlaşykly utgaşygy bilen haýran edýän derejede nepis ýaňlandy. Romanslar bu ýere gelenleriň her birine ýüzlenilýän ýaly, käte mähre ýugrulan gussaly, käte kineli, bir-de belent söýgi dilinde pynhan duýgylar we hasrat barada çeper gürrüň berýärdi.

Romanslardyr konsertiň ikinji bölüminde ýerine ýetirilen ýewropa kompozitorlarynyň eserleri ajap bolsa-da, Žorž Bizeniň «Karmen» operasyndan ajaýyp habaneranyň agşamyň bezegi bolandygyny belläsim gelýär.

Eli tomaşaçylara niýetlenen bägül desseli aýdymçy diňleýjileriň arasyna gelip, ýürekleriň erkini alyp bilen duýgur we dogumly näzeniniň keşbini döretdi. Tomaşaçylar bu keşbiň özboluşly berlişiniň we aýdymçynyň özüne çekijiliginiň, Swetananyň göwrümli wokaly bilen ussat sazanda Mkrtumowyň çeper fortepiano passažlarynyň bendisi boldular.

Diňleýjiler «Aperin!» diýşip, uzaga çeken el çarpmalar we gül desseleri bilen aýdymçynyň alkyşyny ýetirdiler.

Bu ýere gelenleriň mähirli garaýşyndan ruhlanan Swetana «Ene» (sazy Waleriý Gawriliniňki, sözleri Albina Şulginanyňky) aýdymyny gaýta-gaýta aýtdy. «Ümsümje, mähirli, mähriban enem!» ýaly söýgä ýugrulan sözlerini eşiden her bir kişi öz käbesini ýada salan bolsa gerek...

Konsert tamamlanan dessien sahna tomaşaçylardan doldy: kimdir bir aýdymçy bilen bile surata düşse, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri oňa sowal baryny berýärdiler, indi Aşgabada ikinji gezek gelýän aýdymçynyň zehininiň muşdaklary bolsa özünde galan täsirler barada gürrüň bermäge howlugýardylar...

Swetananyň sowallara jogaplaryndan onuň durmuşy, döredijiligi barada käbir zatlary bildik:

-Men kiçeňräk Ýužno-Sahalinsk şäherinde harby gullukçynyň maşgalasynda dünýä indim. Öýmüzde menden başga-da, kakam bilen mamam hem aýdym aýdýardy. Men sazçylyk mekdebinde okaýan döwrüm konsertlere gatnaşýardym, bäsleşiklerde ýeňiş gazanýardym. Bilşiňiz ýaly, harby gullukçylar ýygy-ýygydan gulluk ýerini üýtgedýärler, biziň maşgalamyz hem wagty bilen Moskwa göçüp geldi, bu ýerde men Gnesinler adyndaky Sazçylyk ýörüte orta okuw mekdebinde bilimimi dowam etdim.

Opera aýdymçysy maksada okgunly we erjel bolmaly, galan zatda men ilden tapawutlanmaýaryn.

Karmen hakda. Žorž Bizeniň operasyndan habanerany men improwizaýisýaly aýtdym.Tomaşaçylar meniň aýdyş usulymy kabul edermikä diýip alada galdym, ýöne olaryň şowhunly el çarpmalary onuň ýerine düşendigini görkezdi.

Bu meniň Türkmenistana ikinji saparym, mähri, nusgawy eserlere söýgüsi, diňlemegi başarýandyklary, arassa duýgylary we hoşamaýlygy üçin aşgabatly tomaşaçylara ýürekden «sag bolsun» aýdýaryn. Şeýle diňleýjiler üçin aýdym aýtmakdan belent lezzet ýok, elbetde, mümkinçilik döredigi, bu ýere ýene gelerin!

Swetana adym nireden geldi diýýäňizmi? Kakam ýetginjek wagty bu üýtgeşik bolgar adyny eşidenden gyzyna hökman ony dakmagy niýet edinipdir. Şeýdibem men, seýrek, ýöne, meniň pikirime görä, şahyrana adyň eýesi bolup galypdyryn.